Opatření v souvislosti s COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný nařizuje mimořádné opatření, na jehož základě se stanovují podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.
photo.caption

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví upozorňujeme na povinnost splnění následujícího.

Podmínky účastí na kurzu a závěrečné zkoušce:

 • ochrana dýchacích cest (nos, ústa) respirátorem,
 • pravidelná desinfekce rukou,
 • doložení potvrzení o splnění jedné z následujících podmínek:
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci objektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
   • i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
   • ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití;
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní .

Povinnost splnění podmínek účasti na kurzu trvá po celou dobu konání kurzu včetně závěrečné zkoušky.