Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v e-shopu

1. Preambule

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro objednávání zboží na stránkách www.vvkurzy.cz/eshop.

1.2. Společnost BrandUP s.r.o., IČ: 05596254, se sídlem Sicherova 1652/7, Praha 9, PSČ 198 00, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 266831, v rámci své podnikatelské činnosti realizuje prodej odborné literatury pod obchodní značkou VVkurzy.

1.3. Tyto VOP upravují vztahy mezi společnosti BrandUP s.r.o. a jejími obchodními partnery.

2. Definice

2.1. Prodávající

Společnost BrandUP s.r.o., IČ: 055 95 860, se sídlem Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9 Kyje, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 266825 je v těchto VOP uváděna dále také jen jako „Prodávající“.

Výdejním místem a doručovací adresou Prodávajícího je provozovna společnosti na adrese Rytířská 399/24, 110 00 Praha 1 Staré Město.

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy (dále Smlouva) s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na daňových dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává, na vlastní účet a odpovědnost, výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Eshop

Online obchod umístěný na webových stránkách www.vvkurzy.cz/eshop je v těchto VOP uváděn také jen jako „Eshop“.

3. Zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího dle zásad, které Kupující nalezne na http://www.vvkurzy.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju/.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

4.1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému na www.vvkurzy.cz/eshop, případně e-mailem na obchod@vvkurzy.cz.

4.2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.3. Zaslaná objednávka je pro Kupujícího závazná.

4.4. Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.5. Po zaslání objednávky obdrží Kupující platební instrukce, zejména číslo bankovního účtu, výši a variabilní symbol pro úhradu objednaného zboží. Doporučený datum splatnosti je 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím.

4.6. V případě objednávky uskutečněné Podnikatelem může Kupující požádat o zaslání zálohové faktury.

4.7. Pokud Kupující neuhradí celou výši kupní ceny, bude Prodávajícím jeho objednávka stornovaná, pokud s Kupujícím se nedohodne jinak.

4.8. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.9. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, odesláním objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před odesláním přihlášky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. Cena, platba a doklad

5.1. Cena uváděná na www.vvkurzy.cz/eshop je smluvní, konečná, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy je takto Prodávajícím nabízena.

5.2. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená v době odeslání objednávky.

5.3. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: bankovním převodem, v hotovosti.

5.4. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

5.5. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

5.6. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

5.7. Prodávající si vyhrazuji právo vypsané slevy, které jsou platné při splnění stanovených podmínek uvedených na http://www.vvkurzy.cz/informace/akcni-nabidky-slevy/, nepřiznat nebo kdykoliv a bez udání důvodů zrušit. Tímto Zájemci nevzniká žádný nárok na finanční kompenzaci.

5.8. V případě, že na straně Prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v Eshopu nebo v průběhu objednávání, Prodávající není povinen dodat zboží Kupujícímu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí nebo potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si Prodávající vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

5.9. Pokud cena uvedená u zboží v Eshopu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, bude Kupující neprodleně upozorněn Prodávajícím. Pokud nedošlo k přijetí objednávky ze strany Prodávajícího, není Prodávající povinen smlouvu uzavřít.

5.10. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně zaplacenou cenu Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

6. Dodací lhůta podmínky dodání

6.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu.

6.2. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu.

6.3. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů.

6.4. Společně s dodávkou zboží obdrží Kupující daňový doklad (fakturu).

6.5. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: osobní odběr v místě provozovny Prodávajícího.

6.6. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14 dnů hradí náklady spojené s vrácením zboží kompletně Kupující strana.

6.7. Kupující může si zboží vyzvednout ihned, jakmile obdrží informační e-mail s potvrzením, že Kupujícím objednané zboží je připraveno k odběru ve výdejním místě, které se nachází v 1. patře provozovny Prodávajícího.

6.8. Pokud si Kupující zboží nevyzvedne do 10 pracovních dnů ode dne doručení e-mailu s potvrzením, bude objednávka automaticky stornována. Kupní cena za nevyzvednuté zboží bude zaslána na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

7. Záruka a servis

7.1. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

7.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7.3. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

8. Reklamační řád

8.1. Reklamaci musí Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

8.2. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem: pro rychlejší vyřízení reklamace může Kupující předem informovat Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně nebo reklamované zboží doručí Kupujícímu (nelze na dobírku) spolu s vyplněným Reklamačním protokolem na adresu provozovny Eshopu.

8.3. Při vrácení je nutné zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

8.4. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad (fakturu), spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

8.5. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy Prodávajícími byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

8.6. Doručené reklamace vyřizuje Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. Uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající potvrdí písemně. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.7. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího; prokazatelných nedovolených zásahů do zboží; na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty; na vady, pro které byla u zboží ujednána nižší cena; vady způsobené vlivem živelných katastrof.

8.8. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce www.coi.cz.

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden na internetových stránkách Prodávajícího. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zašlete na adresu provozovny Prodávajícího nebo e-mail obchod@vvkurzy.cz. Přijetí oznámení Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, zašle na adresu provozovny Prodávajícího nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu v místě provozovny, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na náklady Kupujícího. Zboží zaslané na dobírku Prodávající není povinen převzít. Pokud tak učiní je oprávněn vynaložené náklady započíst proti pohledávce vůči Kupujícímu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na doručovací adresu Prodávajícího hradí Kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud Prodávající zjistí, že vrácené zboží Kupujícím je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, má vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může Prodávající jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena částka bude snížená o vzniklou škodu.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží dle předchozího odstavce tohoto článku.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. Dále má Prodávající právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- technickou chybou byla na Eshopu uvedena zcela zjevně chybná cena zboží,

- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat,

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude Prodávající Kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Kupujícímu účinné okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno.

Pokud Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu přijatou částku bezhotovostně na účet, který Kupující Prodávajícímu pro tento účel sdělí, nebo ze kterého byla provedená úhrada. Peníze Prodávající vrátí do 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Prodávající je oprávněna tyto VOP kdykoliv změnit. Původní VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.